top of page

Brukervilkår for Maia MD, en tjeneste levert av Legevisitt AS

I dette dokumentet finner du informasjon som er særlig relevant for deg som helsepersonell.

Sist oppdatert: 11.04.2024

1. Om Maia MD

Maia MD leveres av Legevisitt AS (org.nr. 917 491 089) og er et digitalt hjelpemiddel utviklet for å styrke kvaliteten på helsetjenester. Verktøyet tilrettelegger for digital støtte og effektiv informasjonsutveksling mellom pasienter og helsepersonell, inkludert deg som helsearbeider. Ved å bruke Maia MD får du tilgang til viktig pasientinformasjon og beslutningsstøtte, som kan bidra til bedre og mer effektive helsetjenester.

Maia MD brukes av aktører som leverer helsetjenester, herunder leger, legekontor, klinikker og sykehus. Disse aktørene vil heretter bli referert til som “Helsetjenesteleverandører”. Maia MD tilbyr selv ikke medisinske tjenester, diagnostikk, behandling, eller andre former for helsetjenester eller medisinsk rådgivning. Maia MD skal ikke brukes som et alternativ til profesjonell medisinsk rådgivning, diagnostikk eller behandling. 

All bruken av Maia MD er frivillig og ved å ta i bruk tjenesten samtykker du til disse brukervilkårene.

 
2. Ansvar og ansvarsfraskrivelse

Din bruk av Maia MD er underlagt en avtale mellom din Helsetjenesteleverandør og Legevisitt AS. All bruk av Maia MD skal skje i samsvar med den tjenesteavtalen og disse brukervilkårene, og du forplikter deg til å bruke informasjonen fra Maia MD på en ansvarlig måte.

Vi understreker at Legevisitt  AS ikke tilbyr helsetjenester gjennom Maia MD. Helsetjenesteleverandøren og den enkelte ansatte hos disse som har det fulle ansvaret for de helsetjenester som ytes til pasientene. 

 

Maia MD sammenstiller informasjon gitt av pasient/pårørende og gir Helsetjenesteleverandøren relevant tilleggsinformasjon gjennom bruk av avanserte medisinske algoritmer for å effektivisere arbeidshverdagen. Vi understreker at all tilleggsinformasjon fra Maia MD ikke er ment til å danne grunnlag for beslutninger om pasientbehandlingen. Alle slike beslutninger må tas av kvalifisert medisinsk personell. 

 

Informasjonen som Maia MD tilbyr, skal brukes som et supplement til din faglige vurdering og ikke som en erstatning for medisinsk rådgivning.

Legevisitt AS fraskriver seg ethvert ansvar for beslutninger tatt på grunnlag av informasjonen som tilbys gjennom Maia MD. Som helsepersonell er det ditt ansvar å sørge for at alle beslutninger om pasientbehandling er basert på din profesjonelle vurdering. Legevisitt AS fraskriver seg ethvert ansvar for  negative helsemessige konsekvenser eller skader som kan oppstå som følge av brukerens tolkning av, tillit til, eller handling basert på informasjon gitt via Maia MD, samt andre konsekvenser som følge av bruk av Maia MD. Legevisitt AS har heller ikke ansvar for å oppfylle plikter om journalføring eller andre lovpålagte plikter ved ytelse av helsetjenester.

 

Legevisitt AS vil etterstrebe at tjenesten er tilgjengelig til enhver tid, men vi kan ikke garantere uavbrutt eller feilfri bruk. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle tap, skader, kostnader eller utgifter som måtte oppstå som følge av slike avbrudd eller feil. Legevisitt AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skader, kostnader, eller utgifter som måtte oppstå i forbindelse med tredjeparts tjenester, inkludert eventuelle tredjeparts nettsteder som tjenesten kan benytte seg av, eller lenke til.

3. Behandling av personopplysninger

Legevisitt AS vil behandle personopplysninger om ansatte hos Helsetjenesteleverandører i den utstrekning dette er nødvendig for å kunne levere tjenesten til Helsetjenesteleverandøren og deg, herunder for å administrere brukerkontoer og for å ivareta informasjonssikkerhet og andre lovpålagte krav. Hjemmelen for denne behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) (b). 

 

Legevisitt AS vil behandle aggregerte og anonymiserte opplysninger om bruken av Maia MD for analyseformål slik at vi kan forbedre tjenesten. Hjemmelen for denne behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) (f). Du kan lese mer om Legevisitt AS’ behandling av personopplysninger og dine rettigheter her: www.maiamd.no/personvernerklaering-helsepersonell

Helsetjenesteleverandøren er ansvarlig for all innsamling og bruk av helseopplysninger fra pasienter ved  bruk av Maia MD. For mer informasjon om denne behandlingen må du kontakte Helsetjenesteleverandøren.

4. Sikkerhet og konfidensialitet

Maia MD behandler pasientinformasjon som er underlagt taushetsplikt etter lov. Som bruker av tjenesten må du påse at uvedkommende ikke får tilgang til informasjon gjennom din brukerkonto, eksempelvis ved uforsvarlig håndtering av påloggingsinformasjon eller innloggede enheter. Uautorisert deling eller bruk av pasientinformasjon er strengt forbudt.

Det ikke tillatt å prøve å "dekryptere" eller finne ut hvordan programvaren virker på innsiden. Dette inkluderer å unngå å demontere eller analysere programvarens byggeklosser for å avsløre dens interne struktur, design eller koding. Formålet med dette forbudet er å beskytte den tekniske utformingen og de unike egenskapene til Maia MD, og å sørge for at programvaren kun brukes på lovlig vis.

5. Endringer i brukervilkårene

Legevisitt AS forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene når som helst. Dersom det foretas vesentlige endringer vil vi varsle deg om dette, eksempelvis på epost eller ved informasjon i Maia MD. Ved å fortsette å bruke Maia MD etter at du har fått informasjon om oppdaterte brukervilkår anses du for å ha samtykket til endringene i brukervilkårene.

6. Oppsigelse

Legevisitt AS forbeholder seg retten til å avslutte eller begrense din tilgang til tjenestene ved brudd på disse vilkårene.

7. Overføring av brukervilkår/avtale

Legevisitt AS har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet som overtar hele eller deler av Maia MD og/eller Legevisitt AS. Legevisitt AS har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Legevisitt AS. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten.

8. Lovvalg og tvisteløsning

Disse vilkårene er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med bruk av Maia MD skal løses av Oslo tingrett.

bottom of page