top of page

Brukervilkår for Maia MD, en tjeneste levert av Legevisitt AS

Sist oppdatert: 11.04.2024

1. Om Maia MD

Maia MD leveres av Legevisitt AS (org.nr. 917 491 089) og er et verktøy som forbedrer kvaliteten av helsetjenester ved å tilby digital støtte og informasjonsdeling mellom pasienter og helsepersonell. Maia MD gir relevant pasientinformasjon og effektiviserer arbeidshverdagen til involverte parter som helsepersonell, støttepersonell, pasienter og pårørende. 

 

Maia MD brukes av aktører som leverer helsetjenester, herunder leger, legekontor, klinikker og sykehus. Disse aktørene vil heretter bli referert til som “Helsetjenesteleverandører”, og har normalt en avtale med deg som pasienten om å levere helsetjenester til deg (eller eventuelt til dine nærstående).

 

Bruken av Maia MD er frivillig for deg som pasient eller pårørende, og ved å ta i bruk tjenesten samtykker du til disse brukervilkårene.

 

2. Ansvar for ytelse av helsetjenester

Legevisitt AS tilbyr ikke helsetjenester gjennom Maia MD. Maia MD sammenstiller informasjon og gir Helsetjenesteleverandøren forslag om videre forløp, inkludert potensielle undersøkelser, prøver, hastegrad, diagnose, behandling og oppfølging gjennom bruk av avanserte medisinske algoritmer. 

 

Helsetjenesteleverandøren har det fulle ansvaret for ytelse av helsetjenester til pasienter og pårørende som tar i bruk Maia MD i henhold til avtalen (eller annet rettsgrunnlag) som danner grunnlag for ytelse av helsetjenestene. Informasjon og forslag som gis gjennom Maia MD skal alltid kvalitetssikres av kvalifisert medisinsk personell hos Helsetjenesteleverandøren, og Legevisitt AS har ikke ansvar for helsetjenestene som Helsetjenesteleverandøren yter.

 

3. Brukerens ansvar

Når du bruker Maia MD kan du bli bedt om å oppgi opplysninger om din helsetilstand og andre forhold som kan ha betydning for leveransen av helsetjenester fra Helsetjenesteleverandøren. Du forplikter deg til å gi korrekte, oppdaterte og fullstendige opplysninger slik at Helsetjenesteleverandøren kan få et best mulig grunnlag til å yte helsetjenester til deg eller dine nærstående.

 

Som bruker er du også inneforstått med at Legevisitt AS ikke tilbyr helsetjenester til deg eller dine nærstående gjennom Maia MD. Dersom du som pasient eller pårørende får informasjon fra Maia MD skal disse aldri benyttes til å utsette, avstå fra eller erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, diagnostikk eller behandling.

 

Legevisitt AS forbeholder seg retten til å avslutte eller begrense din tilgang til Maia MD ved brudd på disse vilkårene.

 

4. Behandling av personopplysninger

Helsetjenesteleverandøren er ansvarlig for all innsamling og bruk av helseopplysninger ved  bruk av Maia MD for å yte helsetjenester til deg eller dine nærstående. Hjemmelen for denne behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) (b) og artikkel 9 (2) (h).Du kan få mer informasjon om Helsetjenesteleverandørens behandling av dine personopplysninger og dine på Helsetjenesteleverandørens nettsider eller ved å kontakte denne.

 

Verken Helsetjenesteleverandøren eller Legevisitt AS vil behandle helseopplysninger for andre formål med mindre du eksplisitt har samtykket til dette.

 

Legevisitt AS vil behandle aggregerte og anonymiserte opplysninger om bruken av Maia MD for analyseformål slik at vi kan forbedre tjenesten. Hjemmelen for denne behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) (f). Du kan lese mer om Legevisitt AS’ behandling av personopplysninger og dine rettigheter her: www.maiamd.no/personvernerklaering

 

5. Ansvarsfraskrivelse

Legevisitt AS har ikke ansvar for ytelsen av helsetjenester og/eller avtalen du har med Helsetjenesteleverandøren. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for negative helsemessige konsekvenser, skader eller økonomisk tap som kan oppstå som følge av din eller Helsetjenesteleverandørens bruk av informasjon gitt via Maia MD.

 

Legevisitt AS vil etterstrebe at Maia MD er tilgjengelig til enhver tid, men vi kan ikke garantere at tjenesten vil fungere uavbrutt eller uten feil. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle tap, skader, kostnader eller utgifter som måtte oppstå som følge av slike avbrudd eller feil.

 

6. Endringer i vilkårene

Legevisitt AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten forhåndsvarsel. Din fortsatte bruk av tjenestene etter eventuelle endringer utgjør din aksept av de reviderte vilkårene. Du bør regelmessig sjekke denne siden for å være oppmerksom på eventuelle endringer som kan ha skjedd, da disse endringene blir bindende dersom du tar i bruk Maia MD etter at de reviderte vilkårene er publisert på vår nettside.

 

7. Overføring av brukervilkår/avtale

Legevisitt AS har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet som overtar hele eller deler av Maia MD og/eller Legevisitt AS. Legevisitt AS har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Legevisitt AS. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten.

 

8. Lovvalg og tvisteløsning

Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene skal løses av de ordinære domstolene i Norge.

bottom of page